[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type oral presentation *
Status published
Language English
Author(s) Galuščáková, Petra Hajič, Jan Libovický, Jindřich Pecina, Pavel Tamchyna, Aleš
Title Machine Translation of Medical Text in the KConnect Project
Czech title Strojový překlad medicínských textů v projektu KConnect
Publisher's city and country Lisbon, Portugal
Venue Metaforum
Month July
Supported by 2015-2017 H2020-ICT-2014-1-644753 (KConnect (Khresmoi Multilingual Medical Text Analysis, Search and Machine Translation Connected in a Thriving Data-Value Chain))
Czech abstract Článek popisuje práci na strojovém překladu provedenou v rámci projektu KConnect, financovaném v rámci programu H2020 a zaměřeném na vývoj a komercializaci cloudových služeb pro vícejazyčnou sémantickou anotaci, sémantické vyhledávání a strojový překlad elektronických zdravotních záznamů a medicínských publikací. Nejprve prezentujeme hlavní cíl a úlohu strojového překladu v projektu, následně stručně popisujeme hlavní metody a komponenty vyvinuté v rámci projektu, mj. získání dat, metody doménové adaptace, nasazení MT jako cloudové webové služby a nástroj pro trénování překladových systémů, který umožňuje snadnou adaptaci překladové služby na nové jazyky.
English abstract This paper presents the work on Machine Translation (MT) that has been conducted within the KConnect project, funded under the H2020 programme and focused on development and commercialization of cloud-based services for multilingual Semantic Annotation, Semantic Search and Machine Translation of electronic health records and medical publications. We first present the main goal and role of MT in the project and then briefly describe the main methods and components developed in the project, including training data acquisition, methods of domain adaptation, deployment of MT as cloud-based web-service, and the training toolkit allowing easy adaptation of the MT service to new languages.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Event META-FORUM 2016 Beyond Multilingual Europe
Presentation type contributed talk at conference/workshop
Open access no
Creator: Common Account
Created: 7/3/16 6:27 PM
Modifier: Common Account
Modified: 2/22/17 4:06 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 02:44:10 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant