[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2007
Type in proceedings without ISBN
Status published
Language English
Author(s) Cinková, Silvie
Title “Movement towards Structure”: Foreign Learners, Language Patterns and Learners' Lexicons
Czech title Hopperovo „Movement Towards Structure“: pravidelnosti v jazyce a slovníky pro cizince
Proceedings 2008: Akureyri, Iceland: Leksikografi i Norden: Rapport fra konference om leksikografi i Norden
Supported by 2006-2008 GA405/06/0589 (Tektogramatický popis jazyka pro rozpoznávání mluvené řeči a strojový překlad) 2005-2011 MSM 0021620823 (Český národní korpus a korpusy dalších jazyků)
Czech abstract Článek pozoruje švédské sloveso "hålla på", běžně používané v pseudokoordinaci s významovým slovesem jako pomocné sloveso průběhového času u dějových sloves. V některých kontextech, zejména v kombinaci s negací, sloveso "hålla på" překvapivě dodává slovesu, s kterým je v koordinaci, významový rys konstantnosti daného děje. Korpusové konkordance prokazují tendenci rozšíření tohoto významového rysu na kontexty bez negace, což znamená, že se pomocná konstrukce "hålla på och" stává polysémním. Tento zajímavý významový posun je dáván do souvislosti s Hopperovou ideou gramatikalizace a s obecným mechanismem sémantického posunu, jenž popsali Heine, Claudi a Hünnemeyer (1991) a nazvali jej "context-induced reinterpretation".
English abstract This paper observes the Swedish auxiliary verb "hålla på", commonly used as a progressivity marker in pseudocoordination with a process verb. In some contexts, especially in combination with negation, "hålla på" gives the process denoted by the lexical verb a flavour of constancy. The corpus evidence proves that this semantic feature is spreading onto non-negated contexts, too, which implies that the auxiliary construction "hålla på och" is becoming polysemous. This interesting semantic shift is related to Hopper's (1987) idea of grammaticalization regarded as "movement towards structure" as well as to the concept of "context-induced reinterpretation" as one type of semantic shifting described by Heine, Claudi and Hünnemeyer (1991).
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISSN* 0805-2735
Address* Akureyri, Iceland
Month* May
Publisher* Nordisk Forening for Leksikografi
Journal* LexicoNordica
Creator: Common Account
Created: 12/9/06 6:57 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/3/11 11:00 AM
***

Movement towards StructurepublicSilive Cinková.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Sep 26 00:04:39 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant