[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type in proceedings
Status draft
Language English
Author(s) Šindlerová, Jana Tamchyna, Aleš
Title Emotions Translated: Enhancing a Subjectivity Lexicon Using a Parallel Valency Lexicon
Czech title Překlad emocí: rozšíření lexikonu hodnotících výrazů (???) pomocí paraleního valenčního slovníku
How published print
Supported by 2015-2017 GA15-06894S (K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat)
Czech abstract Příspěvek sleduje chování valenčních doplnění sloves vzhledem k pozici evaluačního cíle mezi participanty valenčního rámce. Předkládáme klasifikaci typů evaluativnío významu vyjádřeného slovesy a popisujeme společné charakteristické rysy valenčních rámců evaluačních sloves. V analýze se zabýváme třemi problémy: sémantickou klasifikací evaluačních sloves a jejím vztahem k propagaci evaluačního významu jednotlivým participantům, různým valenčním pozicím evaluačního cíle u vzýjemně překladových sloves, tj. možným posunům evaluativního fokusu a dosahu a ztrátě evaluativního významu během překladu.
English abstract This paper documents the behavior of verb valency complementations regarding the position of the target of evaluation within the valency frame. We classify the types of evaluative meaning expressed by the verbs and identify shared characteristic features considering the valency patterns of the verbs. In the analysis, we comment on three major issues of interest: the semantic classification of evaluative verbs and its relation to the propagation of sentiment value to the participants, the possible non-matching structural positions of the target of evaluation in the valency frame of a verb and its translation, i.e., the possible shift in evaluative focus and scope, and the possible loss of evaluative stance in the process of translation.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
Creator: Common Account
Created: 5/25/16 12:59 PM
Modifier: Common Account
Modified: 2/22/17 8:55 PM
***

Submitted version of the paperpublicsindlerova_tamchyna_olinco_paper.docxapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.word...
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Sat Sep 23 21:48:12 CEST 2017

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant