[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Mediankin, Nikita
Title ConFarm: Extracting Surface Representations of Verb and Noun Constructions from Dependency Annotated Corpora of Russian
Czech title ConFarm: Extrakce povrchove reprezentace slovesnych a jmennych konstrukci ze zavislostnich anotovanych korpusu rustiny.
Proceedings 2016: Sheffiled, GB: COLING 2016: Proceedings of Coling 2016 (Demo papers)
Pages range 238-242
How published online
Supported by 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract ConFarm je webová služba, věnovaná extrakci povrchových reprezentaci slovesnych a jmennych tvaru ze závislostních anotovaných korpusů ruských textů. V současné době je k dispozici extrakce konstrukci s konkrétním lemmatem z korpusu SynTagRus a ruského národního korpusu. Nas systém poskytuje flexibilní rozhraní, které umožňuje uživatelům vyladit výstup. Extrahované konstrukce jsou seskupeny podle jejich obsahu, aby byla možna kompaktní reprezentace, a skupiny jsou zobrazeny ve formě grafu. ConFarm se liší od podobných existujících nástrojů pro rustinu v tom, že nabízí kompletní konstrukce, v protikladu k samostatni extrakci zavislostnich clenu nebo práci s slovních spojení, a umožňuje uživatelům objevit nečekané konstrukce, na rozdíl od vyhledavani příkladu podle formy zadane uživatelem.
English abstract ConFarm is a web service dedicated to extraction of surface representations of verb and noun constructions from dependency annotated corpora of Russian texts. Currently, the extraction of constructions with a specific lemma from SynTagRus and Russian National Corpus is available. The system provides flexible interface that allows users to fine-tune the output. Extracted constructions are grouped by their contents to allow for compact representation, and the groups are visualized as a graph in order to help navigating the extraction results. ConFarm differs from similar existing tools for Russian language in that it offers full constructions, as opposed to extracting separate dependents of search word or working with collocations, and allows users to discover unexpected constructions as opposed to searching for examples of a user-defined construction.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 978-4-87974-703-7
Address* Sheffiled, GB
Month* December
Publisher* ICCL
Institution* ICCL
Creator: Common Account
Created: 10/21/16 11:51 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:14 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 04:52:14 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant