[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type article
Status published
Language Czech
Author(s) Rysová, Kateřina Rysová, Magdaléna
Title Koreference a elipsa v Pražském závislostním korpusu
English title Coreference and Ellipsis in Prague Dependency Treebank
Journal Korpus – gramatika – axiologie
Volume 7
Number 13
Pages range 35-47
How published print
Supported by 2016-2019 DG16P02B016 (NAKI II: Automatické vyhodnocování koherence textu v češtině )
Czech abstract Článek popisuje, jakou roli hrají elidované větné participanty v koreferenčních řetězcích v textu, tj. zda a do jaké míry se participanty, které jsou v povrchové větné struktuře přítomné pouze implicitně, zapojují do vztahů textové a gramatické koreference. Článek zároveň představuje metody, jimiž je možné zkoumat vzájemné vztahy mezi různými jazykovými jevy, a to na datech Pražského závislostního korpusu, který obsahuje anotaci lingvistických jevů na několika jazykových rovinách.
English abstract The paper focuses on which role is given to elided sentence participants in coreference chains in the text, i.e. whether (and to which degree) the participants that are present only implicitly in the surface layer are involved in relations of textual and grammatical coreference. Generally, the paper introduces he methods how it is possible to examine the interplays of different language phenomena in corpus data of the Prague Dependency Treebank containing multilayer annotation.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISSN* 1804-137X
Publisher* Gaudeamus, Hradec Králové, Czechia
Institution* Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, KČJL
Creator: Common Account
Created: 12/30/16 8:53 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

KGApublicKGA_13_2016.pdfapplication/pdf
Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 03:04:24 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant