[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2017
Type article
Status published
Language English
Author(s) Kolářová, Veronika Kolář, Jan Mikulová, Marie
Title Difference between Written and Spoken Czech: The Case of Verbal Nouns Denoting an Action
Czech title Rozdíl mezi psanou a mluvenou češtinou: Případ verbálních substantiv označujících děj
Journal The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics
Publisher's city and country Prague, Czechia
Number 107
Pages range 19-38
Month April
How published print
URL https://ufal.mff.cuni.cz/pbml/107/art-kolarova-kolar-mikulova.pdf
Supported by 2016-2018 GA16-02196S (Corpus-based Valency Lexicon of Czech Nouns) 2016-2019 LM2015071 (LINDAT-CLARIN: Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat) 2017-2019 GA17-12624S (Subkategorizace adverbiálních významů na základě korpusových dat)
Czech abstract V tomto příspěvku se zaměřujeme na vyjádření propozice pomocí verbálních substantiv v dějovém užití (např. shánění materiálu, pití čaje) a zkoumáme způsob vyjádření jejich aktantů v psaném a mluveném jazyce. Pro tento účel byla vybrána česká část korpusu Prague Czech-English Dependency Treebank (PCEDT) a mluvený korpus Prague Dependency Treebank of Spoken Czech (PDTSC). Ukazujeme, že v psaném korpusu je nominální skupina syntakticky zhuštěnější a vyjádření adnominálních aktantů je explicitnější, zatímco v mluveném korpusu jsou častější elipsy adnominálních aktantů a častěji se vyskytuje exoforické odkazování. Z kvantitativní analýzy relativních četností kombinací adnominálních aktantů vyplývá, že tyto četnosti jsou sice v psaném korpusu vyšší, jejich pořadí je však stejné v obou korpusech.
English abstract The present paper extends understanding of differences in expressing actions by verbal nouns in corpora of written vs. spoken Czech, namely in the Czech part of the Prague Czech-English Dependency Treebank and in the Prague Dependency Treebank of Spoken Czech. We show that while the written corpus includes more complex noun phrases with more explicit expression of adnominal participants, noun phrases in the spoken corpus contain more deletions and more exophoric references. We also carried out a quantitative analysis focusing on relative frequencies of combinations of participants modifying verbal nouns; although the written corpus shows higher relative frequencies, the order of the relative frequencies of particular combinations is the same in both types of communication.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access yes
DOI 10.1515/pralin-2017-0002
ISSN* 0032-6585
Institution* Univerzita Karlova v Praze
Creator: Common Account
Created: 4/18/17 11:29 AM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/27/18 10:15 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 03:04:46 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant