[ Skip to the content ]

Institute of Formal and Applied Linguistics

at Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague, Czech Republic


[ Back to the navigation ]

Publication


Year 2016
Type in proceedings
Status published
Language English
Author(s) Tamchyna, Aleš Veselovská, Kateřina
Title UFAL at SemEval-2016 Task 5: Recurrent Neural Networks for Sentence Classification
Czech title UFAL v úloze SemEval-2016 Task 5: Klasifikace vět pomocí rekurentních neuronových sítí
Proceedings 2016: Stroudsburg, PA, USA: SemEval (NAACL HTL 2016): Proceedings of the 2016 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval)
Pages range 367-371
How published online
Supported by 2015-2017 GA15-06894S (K lingvistické struktuře evaluativního významu v češtině) 2012-2016 PRVOUK P46 (Informatika) 2016 SVV 260 333 (Teoretické základy informatiky a výpočetní lingvistiky)
Czech abstract Článek popisuje náš systém pro aspektovou analýzu postojů (ABSA). Účastníme se podúkolu 1 (ABSA na úrovni vět), v jeho rámci se pak zaměřujeme na detekci kategorií aspektů. Trénujeme binární klasifikátory pro každou kategorii. Letošní rozšíření o další jazyky motivuje jazykově nezávislé přístupy. Navrhujeme využít neuronové sítě, které by měly automaticky detekovat v datech jazykové konstrukce, a tak omezit nutnost využívat jazykově závislé nástroje a ruční návrh rysů.
English abstract This paper describes our system for aspect-based sentiment analysis (ABSA). We participate in Subtask 1 (sentence-level ABSA), focusing specifically on aspect category detection. We train a binary classifier for each category. This year’s addition of multiple languages makes language-independent approaches attractive. We propose to utilize neural networks which should be capable of discovering linguistic patterns in the data automatically, thereby reducing the need for language-specific tools and feature engineering.
Specialization linguistics ("jazykověda")
Confidentiality default – not confidential
Open access no
ISBN* 978-1-941643-95-2
Address* Stroudsburg, PA, USA
Month* July
Publisher* Association for Computational Linguistics (ACL)
Institution* ACL
Creator: Common Account
Created: 4/4/16 5:24 PM
Modifier: Almighty Admin
Modified: 2/25/17 10:07 PM
***

Content, Design & Functionality: ÚFAL, 2006–2016. Page generated: Wed Jul 18 02:38:52 CEST 2018

[ Back to the navigation ] [ Back to the content ]

100% OpenAIRE compliant